COVID-19
 

W związku z drastycznym spadkiem obrotów w 2020 r. w następstwie wystąpienia COVID-19, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Brzegu informuje, że w następstwie złożonych wniosków uzyskano następujące formy pomocy publicznej mającej na celu ochronę miejsc pracy w Spółce:

1.       dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych na okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25C, 45-315 Opole
;

2.       dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy zawartej ze Starostą Brzeskim, reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg;

3.       subwencję finansową na podstawie umowy zawartej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. Spłata subwencji rozpocznie się 13 miesięcy od dnia wypłaty subwencji w 24 równych nieoprocentowanych ratach, z możliwości uzyskania 75% umorzenia przyznanej subwencji;

4.       dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy płatny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na podstawie umowy zawartej z
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

PKS Sp. z o.o. ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg,  tel.: 77 416 40 11 do 13, faks: 77 - 416 35 58   e-mail: pks_brzeg@poczta.onet.pl,